SUNDRAGON S A.: Nabycie większościowego udziału w Spółce z branży dronowej 2022-12-27 15:45

Prawidłowy tekst raportu poniżej. Oczywista omyłka pisarska dotycząca nazwy Spółki. Zwołanie NWZ Sundragon S.A.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Sundragon S.A.Projekty uchwał na NWZ Sundragon S.A.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikaProponowane zmiany treści Statutu Sundragon S.A. Spółka RSY będzie w najbliższej przyszłości zamierzała, przystępować do przetargów na terenie wyżej wymienionych krajów w celu uzyskania kontraktów na naprawy silników wojskowych.

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

– 14 listopada 2024 roku. Specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów _m.in. T-72 i PT-91 Twardy, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych.

BIZGATE-AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Naukowcy z  Akademii Wojsk Lądowych, pod kierownictwem dr. hab. Adam Januszko, prof. AWL, we współpracy ze spółkami Smart Nanotechnology i BizGate-Aviation, prezentują unikalne rozwiązanie układu aerodynamicznego statków latających, które może doprowadzić do zrewolucjonizowania szeroko pojętego lotnictwa. Inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Uzupełnienie do raportu- powołanie członka Zarządu RSY S.A.

Popularne artykuły

Przełomowa technologia, zastosowana w bezzałogowcu FlatFlyer oparta jest na generowaniu opływu turbulentnego, który zapewnia samolotowi siłę nośną, jednocześnie całkowicie eliminując konieczność skręcenia aerodynamicznego skrzydła. Samolot https://www.forexpulse.info/ ma kadłub o przekroju kołowym i cztery połączone ze sobą końcówkami skrzydła tworzące obrys kwadratu. Końcówki skrzydeł mają dodatni kąt wzniosu. Profil skrzydeł jest stały wzdłuż rozpiętości – prostokątny z ostrymi krawędziami natarcia.

  1. – 14 lutego 2022 roku.• raport roczny za 2021 r.
  2. Dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość szóstego działu KRS.
  3. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii.

Raporty bieżące EBI

Z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za 4. W dniu 11 kwietnia 2022 r. Dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość szóstego działu KRS. O ewentualnym zawarciu końcowej umowy transakcyjnej Emitent poinformuje osobnym raportem giełdowym. Firma RSY posiada koncesję wojskową AQAP (nakładkę wojskową na ISO 9001), dzięki której może świadczyć usługi na rzecz wojska oraz może brać udział w międzynarodowych przetargach. Z siedzibą w Warszawie “Emitent” podaje do wiadomości, że otrzymał dzisiaj informację od podmiotu zależnego od Emitenta, spółka K500 sp.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku. Uchwały podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 11 kwietnia 2023 roku.

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 29 czerwca 2022 r. Dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Oninnnen specjalizuje się m.in. W sprzedaży hurtowej produktów branży energetycznej. Warunki umowy nie nakładają na Oninnen obowiązku składania zamówień, umowa nie określa też minimalnych ani maksymalnych wielkości potencjalnych zamówień. W oparciu o posiadaną koncesję wojskową oraz certyfikat wojskowy AQAP realizuje usługi na rzecz wojska. Podmiot ten na stałe współpracuje z zakładami wojskowymi, prowadzi m.in.

Powodem korekty jest zmiana prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej ze skróconej do poziomu szczegółowości użytego w sprawozdaniach rocznych. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA Przegląd brokera HY Markets. Opinie centrum targowego HY Markets Sundragon S.A. W dniu 10 luty 2021 roku. Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter listu, który powinien pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

– 11 sierpnia 2023 roku;• raport okresowy za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2023 roku. Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 przez SUNDRAGON S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % akcji na ZWZA RSY S.A. W dniu 5 czerwca 2017 roku RSY S.A.

W dniu 16 grudnia 2022 r. Dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego APG Asset Management w celu uzyskania dostępu do ISA Eurex Direct do usuwania repozytorium działu KRS. W dniu 14 marca 2023 r. Dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

Specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych. Dzięki posiadanym koncesjom i uprawnieniom, RSY sp. Może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO.Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter inwestycji oraz potencjalne korzyści finansowe jakie pośrednio za pośrednictwem RSY sp. Może wygenerować Emitent. Jednocześnie Emitent wskazuje, że nabył 100% udziałów w RSY sp. Z o.o., a tym samym stał się podmiotem dominującym wobec tej spółki i wyniki finansowe Emitenta będą konsolidowane z RSY sp.

Może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO. Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu udziałów spółki. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku spółki zależnej od Emitenta. Jest spółką w Polska z główną siedzibą w Wrocław. Działa w sektorze Produkcja statków powietrznych i części do nich. Spółka została założona 22 sierpnia 2011.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *